Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Rozkład Kolejowy przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

I. Definicje

Administrator - oznacza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 74, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, Regon: 017319027, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Aplikacja mobilna - oznacza program komputerowy stworzony i aktualizowany przez Administratora, działający na urządzeniu mobilnym.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji mobilnej.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem korzystania z aplikacji mobilnej Rozkład Kolejowy i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

II. Informacja o danych zbieranych automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności adres IP, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji mobilnej. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie za pośrednictwem:
  • narzędzia analitycznego Google Analytics [administrator: Google INC z siedzibą w USA]
  • narzędzia administratora do obsługi weryfikacji poprawności działania aplikacji (zakres: adres IP).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji mobilnej. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

III. Dane zbierane w celu nawiązania kontaktu

 1. W Aplikacji mobilnej, Administrator podaje do wiadomości Użytkownika adres email, na który Użytkownik może wysłać wiadomość email. Wysłanie wiadomości email jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwaną dalej Spółką, w celu związanym z uzyskaniem kontaktu z Administratorem.
 2. Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, Użytkownik, zapoznając się z niniejszą polityką prywatności, zostaje poinformowany, że:
  1. Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
  2. w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tzn. wyrażona przez Użytkownika zgoda;
  4. dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej;
  5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  6. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa do momentu ich archiwizacji;
  7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie jego zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Spółka dokona przed cofnięciem zgody;
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe uzyskanie informacji zwrotnej na zadanie pytanie;
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Użytkownika danych osobowych.
 3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności.

IV. Zmiany

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie będzie zgadzał się z wprowadzonymi zmianami, to zobowiązany będzie trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
Uwaga, znajdujesz się w menu modalnym. W celu zamknięcia menu modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij TAB by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego menu.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.
Uwaga, znajdujesz się w oknie modalnym. W celu zamknięcia okna modalnego użyj klawisza ESCAPE. Wciśnij tab by poruszać się po kolejnych elementach w ramach otwartego okna.